Schwerpunktthema „Gesundes Aufwachsen"

Der deutsch-tschechische Jugendrat beauftragte die Tandem-Büros, eine Strategie für die Umsetzung des thematischen Schwerpunkts „Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen“ auszuarbeiten. Als Zeitraum wurden die Jahre 2014/15 benannt.
Zur Ausgestaltung des Schwerpunkts beriefen die Tandem-Büros im September 2013 eine Trägerkonferenz ein, in der Träger aus den drei zentralen Arbeitsbereichen außerschulischer Jugendaustausch, schulischer Austausch und freiwillige berufliche Praktika vertreten waren. Auf der Konferenz wurde mit Unterstützung von Expert/-innen aus dem „GUTDRAUF“-Netzwerk erste inhaltliche Elemente für eine Befassung mit „gesundem Aufwachsen“ benannt. Die gut 50 Teilnehmer/-innen aus beiden Ländern sahen dabei unterschiedliche Möglichkeiten, den neuen Schwerpunkt in die deutsch-tschechische Zusammenarbeit zu integrieren. Seit der Trägerkonferenz wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Umsetzung des Schwerpunkts voranzutreiben.

Zur inhaltlichen Begleitung des Arbeitsschwerpunkts wurde die Einberufung einer Arbeitsgruppe aus Wissenschaft, Praxis und deutsch-tschechischen Trägern vorbereitet. Diese soll wie die parallel ausgeschriebene Fachforumsveranstaltung zum Teil aus Mitteln des Innovationsfonds des KJP finanziert werden. Der Austausch mit Fachkräften soll die inhaltliche Befassung in den einzelnen Arbeitsbereichen sowie das Förderprogramm begleiten.

Die Fachforumsveranstaltung mit dem Titel „YOLO – mach was draus!“ ist das neu entwickelte Format der Tandem-Büros, das Träger aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern (außerschulischer Jugendaustausch, schulischer Austausch, Programm Freiwillige Berufliche Praktika) an einen Tisch bringen soll, um in drei verschiedenen Aufgabenbereichen neue Impulse zu generieren: Sowohl die Kontaktfindung als Vorstufe zu Austauschmaßnahmen und Partnerschaften als auch die Planung von Begegnungen und anderen deutsch-tschechischen Maßnahmen sind Bestandteil des Forums; zentrales Element ist jedoch die Befassung mit der thematischen Aufgabenstellung. Unterstützt von externen Referent/-innen und in diesem Feld bereits aktiven Trägern sollen die Teilnehmer/-innen aus der jeweiligen Perspektive ihres Arbeitsfeldes Anregungen auch aus den beiden anderen Feldern aufgreifen. Damit wollen wir eine möglichst breite Palette von Ansatzpunkten für die Umsetzung von Begegnungen mit Themen aus dem Schwerpunkt „Gesundes Aufwachsen“ finden. Diese auch für die Koordinierungszentren neue Herangehensweise ist eine Herausforderung, deren Gelingen vom Zusammenwirken über bisherige Abgrenzungen hinaus sowohl in der Praxis als auch in der Begleitung der deutsch-tschechischen Kooperation abhängt.

K tématu roku "Zdravý životní styl"

Česko-německá Rada pro spolupráci a výměny mládeže pověřila kanceláře Tandemu, aby v roce 2014/2015 vypracovaly strategii pro realizaci stěžejního tématu „Zdravý životní styl dětí a mládeže“.
V září 2013 uspořádal Tandem úvodní konferenci, která měla tomuto stěžejnímu tématu dát bližší podobu. Této konference se zúčastnili zástupci organizací ze třech hlavních oblastí: školské a mimoškolní oblasti a z Programu odborných praxí. S podporou expertů ze sítě „Gutdrauf“ byly na konferenci určeny první relevantní obsahové složky. Přes 50 účastníků z obou zemí navrhovalo různé možnosti, jak toto nové stěžejní téma integrovat do česko-německé spolupráce. V návaznosti na tuto konferenci byla posléze učiněna různá opatření vedoucí k realizaci tohoto tématu.

Aby bylo možné toto stěžejní téma obsahově zpracovat, proběhly přípravy na založení pracovní skupiny složené ze zástupců vědy, praxe a česko-německých organizací. Bude-li příslušná žádost schválena, má být tato pracovní skupina – stejně jako odborné fórum – částečně financována z prostředků Inovačního fondu KJP. Vzájemná výměna zkušeností a informací mezi pedagogy, pracovníky s mládeží a odbornou veřejností má v jednotlivých oblastech doprovázet tematickou práci i program finanční podpory.

Odborné fórum s názvem „YOLO – You Only Live Once / Žiješ jen jednou!“ je zcela novým formátem Tandemu, při němž se setkávají zástupci třech různých oblastí (školní i mimoškolní výměny mládeže, Program podpory odborných praxí) a přicházejí s novými impulzy. Kromě navázání kontaktu jakožto předstupně pozdější výměny a partnerství je součástí fóra také plánování setkání mládeže a jiných česko-německých akcí. Hlavní náplní je však práce na téma „Zdravý životní styl“. S podporou externích referentů a organizací, které se tomuto tématu již aktivně věnují, si mají účastníci rozšířit své perspektivy i o podněty z dalších oblastí tak, aby mohli při realizaci setkání na dané téma vycházet z co nejširší palety nápadů a našli vhodný přístup. Tento nový formát představuje výzvu, jejíž úspěch závisí na součinnosti překračující dosavadní hranice, jak v praxi, tak i v rámci česko-německé spolupráce.